Slovní­k vybraných pojmů

A
All risk
pojištění proti všem rizikům. Používá se zejména u havarijního pojištění či pojištění zásilek, ale stále častěji i u majetkového pojištění. Je založeno na principu, že pojištěním je kryta každá věcná (hmotná) škoda, která není ve smlouvě vyloučena. Opakem je pojištění vyjmenovaných rizik, kde je ve smlouvě přesně definováno na jaké škody se pojištění vztahuje.

Americká hypotéka
je pojmenování hypotečního úvěru, který není účelově vázán. Půjčku z úvěru tedy není nutné využít pouze k financování nákupu, stavby, rekonstrukce apod., ale takto získané prostředky lze použít na jakýkoliv účel.

Amortizace
neboli opotřebení. Při výpočtu náhrady škody u majetkového pojištění se přihlíží ke stupni opotřebení (amortizaci) příslušné věci. U pojištění na novou cenu se sleduje, zda opotřebení nepřekročilo ve smlouvě stanovenou hranici (např. 60%). Pokud je opotřebení vyšší než sjednaná úroveň, vypočítává se plnění v časové ceně (tj. nová cena mínus opotřebení). Pokud není hranice překročena, je plnění poskytnuto ve výši nové ceny dané věci (resp. plných nákladů na opravu).

Asistence
asistence nejspíš vlivem angličtiny, kde podst. jméno assistance znamená pomoc v širokém smyslu slova, v pojišťovnictví zaměřený na konkrétní aktivní pomoc pojistitele (nebo specializované asistenční společnosti) v případě nouze. Asistence bývá často součástí cestovního pojištění nebo havarijního pojištění a zahrnuje služby jako zajištění náhradních dokladů a ubytování, odtah poškozeného vozidla, zajištění náhradní dopravy.

Asistenční karta
doklad pojištěného (klienta) o uzavření pojištění asistence nebo cestovního pojištění. Asistenční karta slouží k prokázání oprávněnosti a rozsahu nároků při řešení škody vůči pracovníkům asistenční služby.

Asociace pojišťoven
instituce, jejímž úkolem je organizování vzájemné spolupráce a pomoci při zabezpečování společných zájmů pojišťoven.

Audit
znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Vzhledem k rozsahu dokumentace se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu, nýbrž jen rozumnou pravděpodobnost konečného hodnocení. Kromě finančního auditu se v poslední době zavádí i audit dopadů na životní prostředí, technický audit na kvalitu výrobků nebo bezpečnost procesů a podobně. Pro audity platí ve většině zemí státem stanovená pravidla.

Auditor
kvalifikovaný člověk, který dělá profesionální audity. Výsledkem jeho práce je auditorská zpráva. Např. www.r-audit.cz.

B
Běžné pojistné
pojistné je platba pojistiteli za poskytování pojistné ochrany. V terminologii řízení rizik je to cena za přenos rizika na pojistitele. Běžné pojistné se platí se opakovaně za dohodnutá pojistná období. Pojistné je povinen platit pojistník (ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu).

Bolestné
bolestné je částka v penězích, kterou se odškodńuje poškozenému bolest způsobená v důsledku újmy na zdraví, kterou utrpěl, a její léčby. Dávka, která se poskytuje poškozenému v případě odškodnění škody na zdraví z pojištění odpovědnosti za škodu. Výše náhrady je určována na základě lékařského ohodnocení (počet bodů) podle zákonných předpisů pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Od roku 2002 je hodnota bodu stanovena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví na 120,-Kč.

Bonus
vždy znamená něco navíc, v praxi se může jednat o příplatek, odměnu, prémie superdividenda sleva z pojistného. Forma zvýhodnění klienta za příznivý škodní průběh (žádné nebo malé škody) u daného druhu pojištění. Zpravidla se poskytuje ve formě slevy na pojistném, ale může být i ve formě rozšíření rozsahu pojištění. Standardně je bonus poskytován u pojištění odpovědnosti s provozu vozidla (povinné ručení), kde může při dlouhodobě bezeškodním průběhu sleva na pojistném dosáhnout až 50%.

C
Cena
je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Pojem cena zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu, kurz, úrok, nájemné. Na svobodném trhu má cena tendenci oscilovat kolem rovnovážné ceny, určené poměrem mezi poptávkou a nabídkou, a je tedy funkcí nejen práce vložené do výrobku na straně nabídky, ale i často subjektivního hodnocení výrobku na straně poptávky. Cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů. Závisí například na platebních podmínkách, struktuře trhu, životním cyklu produktu resp. úvěrových podmínkách.

Č
Časová hodnota
pro účely stanovení pojistného plnění se vypočítá jako nová cena věci, snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. Časová hodnota vyjadřuje cenu, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Čekací doba
stanovuje se u pojištění nemoci (pojištění závažných onemocnění a pojištění ušlého výdělku při pracovní neschopnosti). Lhůta běží od počátku pojištění a během ní se neposkytuje pojistné plnění. Slouží k tomu, aby nebylo vypláceno plnění za nemoci, které existovaly před uzavřením pojištění (zamezení spekulací). Zpravidla bývá 3 měsíce, ale může být i delší.

Česká kancelář pojistitelů
instituce zřízená zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. ČKP sdružuje všechny pojistitele s povolením k provozování tohoto pojištění. Náplní činnosti ČKP (www.ckp.cz) je správa garančního fondu, provozování hraničního pojištění, výkon činnosti Kanceláře zelených karet a dále vedení statistik a evidence.

D
Daňové poradenství
Daňovým poradcem podle zákona o daňovém poradenství je fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, ale může jím být i osoba právnická. Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Daňové poradenství je založeno na nezávislosti, vysoké profesní kvalifikaci a součástí záruk pro klienty je široká profesní mlčenlivost a plná odpovědnost za případnou škodu.

Denní odškodné
jedna z možných složek úrazového pojištění. U tohoto krytí je pojištěnému v případě úrazu, jehož léčení si vyžádá delší dobu než je sjednána v pojistné smlouvě (zpravidla 14, 21 či 28 dnů) vyplácena sjednaná fixní částka za každý den léčení. Přitom plnění může být po překročení čekací (karenční) doby vypláceno jak zpětně (od prvního dne léčení) tak i následně (např. až od 29. dne).

Doba nezbytného léčení
jedna z možných složek úrazového pojištění. Poskytuje klientovi odškodnění za dobu, po kterou se léčí jeho tělesné poškození způsobené úrazem. Každému tělesnému poškození je podle standardní doby léčení v tabulkách pojišťovny přiřazena příslušná hodnota v procentech. Výška pojistného plnění se pak stanoví jako příslušné procento z částky sjednané v pojistné smlouvě.

Dopravní pojištění
je odvětvím pojištění, které se zaměřuje na rizika spojená s přepravou zboží. Pojištění zásilek či nákladu je zaměřeno na ochranu zboží přepravovaného různými dopravními prostředky. Pojištění odpovědnosti dopravce pak odškodňuje nároky za škody způsobené dopravcem.

Dozor nad pojišťovnictvím
podle zákona o pojišťovnictví vykonává státní dozor nad pojišťovnictvím Ministerstvo financí ČR. Státní dozor v pojišťovnictví byl od roku 1993 konstituován na Ministerstvu financí jako odbor, jehož činnost byla od roku 1994 rozšířena o státní dozor nad penzijními fondy. Od 1.září 2000, po výrazném personálním posílení, působí pod názvem Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

Důchodové pojištění
je forma životního pojištění, při které je předem sjednána pevná výplata pojistného plnění v daném období ( doživotní měsíční renta - důchod) a neznámou (rizikem pojišťovny) je celková doba výplaty dávek. Pojistné se hradí buď jednorázově na počátku pojištění (ihned splatné důchodové pojištění) nebo postupně předem v průběhu aktivního věku pojištěného.

F
Flexa
je název používaný pro základní skupinu živelního pojištění, která zahrnuje požár, úder blesku, výbuch a pád letadla. Označení vychází z počátečních písmen anglických slov Fire, Lightning, Explosion, Aviation.

G
Garanční fond
podle zákona o pojišťovnictví tvoří garanční fond jednu třetinu minimální míry solventosti pojišťovny nebo zajišťovny. Minimální výška garančního fondu pro pojišťovny v životním pojištění je 90 mil Kč, v neživotním pojištění pak v závislosti na třídě pojištění od 60 do 90 mil Kč.

H
Havarijní pojištění
patří díky značné frekvenci škod z havárií a odcizení mezi nejčastěji uzavírané druhy pojištění. Zpravidla poskytuje komplexní ochranu motorových vozidel jejich součástí a vybavení před poškozením či zničením v důsledku živelné události, dopravní nehody, úmyslného poškození, odcizení či loupeže

Hypoteční úvěr
je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka.

J
Jednorázové pojistné
je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Splatnost je dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinakdále pojistné je platba pojistiteli za poskytování pojistné ochrany. V terminologii řízení rizik je to cena za přenos rizika na pojistitele. Jednorázové pojistné se hradí najednou za celou dobu pojištění. Ve smlouvě může být ujednáno, že jednorázové pojistné lze hradit ve splátkách. Pojistné je povinen platit pojistník (ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu). Pokud je pojistník v prodlení se splátkou, stává se zpravidla celé zbylé pojistné ihned splatným.

K
Karenční lhůta
a) Definice z oblasti pojištění pohledávek. Jedná se o časovou lhůtu, která stanovuje, za jak dlouho po datu ohlášení nezaplacené pohledávky pojistiteli vzniká pojistná událost v případě platební nevůle, a tedy i nárok pojištěného na pojistné plnění. Délka karenční lhůty se pohybuje od 5 do 12 měsíců, závisí na zemi, do které se obchod realizuje;
b) časová lhůta při úrazovém pojištění při plnění z denního odškodného pro případ úrazu nebo při pojištění ušlého výdělku při pracovní neschopnosti. V tomto případě se jedná o lhůtu od vzniku pojistné události, během níž se neposkytuje plnění (je to vlastně forma spoluúčasti). Zpravidla bývá v rozsahu 7 - 28 dnů.

Klient
neboli pojistník je ten, kdo s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu. Pojišťovací makléř zastupuje klienta vůči pojišťovnám na základě smlouvy a plné moci.

Konkurs
neboli úpadek. Konkurs je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení firmy. Jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. Samotný výraz konkurs pochází z latinského concursus creditorum, což znamená sběh věřitelů.V úvěrovém pojištění (pojištění pohledávek) je konkurs základní prvek pojistného krytí (oficiální platební neschopnost dlužníka). Zpravidla se jedná o prohlášení konkursu nebo jeho zamítnutí pro nedostatek majetku. Pro úspěšné odškodnění klienta pojišťovnou je nezbytné, aby všechny pohledávky za dlužníkem byly včas přihlášeny do konkursní podstaty.

Krácení plnění
forma sankce při výpočtu pojistného plnění, kterou uplatňuje pojišťovna při likvidaci škody, pokud klient poruší podmínky pojistné smlouvy. Může jít např. o podpojištění, nepřivolání policie k dopravní nehodě, zanedbání údržby pojištěné věci apod.

Krádež vloupáním
znamená zpravidla zmocnění se věci proti vůli jejího vlastníka či držitele, a to s použitím násilného překonání překážek chránících věc před odcizením.

Krátkodobé pojištění
pojištění sjednávané na dobu kratší než jeden rok. Obvykle se jako krátkodobé sjednává cestovní pojištění či pojištění přepravy zásilek.

L
Léčebné výlohy
základní součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Z tohoto pojištění se hradí především náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci, operaci, a související výdaje vzniklé při náhlém onemocnění nebo úrazu v zahraničí.

Likvidace pojistné události
soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Likvidátor
je fyzická osoba, která provádí likvidace obchodní společnosti a družstva může to být pracovník pojišťovny nebo pověřený nezávislý expert, jehož úlohou je zjišťovat rozsah, příčinu a velikost škody ve vztahu ke konkrétní pojistné smlouvě- Likvidátor posuzuje povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění a stanovuje velikost pojistného plnění.

Loupežné přepadení
se rozumí přisvojení si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo spolupojištěné osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pro účely pojištění odcizení se loupežné přepadení definuje zpravidla jako přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti určité osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního použití násilí či zneužil omamného či obdobného prostředku.

M
Majetková újma
při určování odpovědnosti za škodu je nezbytným předpokladem vznik škody. Pojem škody je definován tak, že jde o újmu, která nastala v majetkové sféře poškozeného. Majetková újma však může existovat jen tehdy, lze-li ji objektivně vyjádřit penězi.

Makléř
znamená zprostředkovatele, zejména v pojišťovnictví, obchodech na burze a v obchodě s nemovitostmi. V poslední době se místo makléř často používá anglické označení broker.
Obecně je makléř zprostředkovatel, fyzická osoba, která zprostředkovává obchody nebo i jiné dohody mezi stranami, například:
*nájem, pronájem nemovitosti (realitní makléř),
*pojištění (pojišťovací makléř),
*podává pokyny na burzu (makléř cennými papíry, jinak také broker).
Význam činnosti makléře spočívá v tom, že má pro daný regulovaný obor udělenu licenci. Účelem licence je garantovat alespoň minimální nutnou úroveň potřebných znalostí, například práva a povinnosti. Licence uděluje a kontrolu a dohled nad nimi mají buď oborové organizace nebo přímo ČNB. Tyto organizace pak také vedou registry oprávněných osob.

Malus
opak bonusu. Je to přirážka k základnímu pojistnému, která má podobu platby za zhoršený škodní průběh v předcházejícím pojistném období. Využívá se nejčastěji u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ("povinné ručení").

Mechanická porucha
navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistníl /držitel) vozidla, bývá pro účely pojištění zpravidla definována jako poškození nebo zničení lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením či ztrátou funkčních parametrů.
Mezinárodní silniční doprava
je termín používaný v oblasti pojištění zásilek či odpovědnosti dopravce. Rozumí se jí zpravidla silniční doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států nebo okružní jízda nejméně po území dvou různých států. Silniční doprava, která nesplňuje tato kritéria, je dopravou vnitrostátní.

Mlčenlivost
povinnost mlčenlivosti je prostředek ochrany osobních údajů, podle zákona o pojišťovnictví jsou členové statutárních a dozorčích orgánů a zaměstnanci pojišťovny a zajišťovny, likvidátor, nucený správce, jakož i osoby, které vykonávají pro pojišťovnu nebo zajišťovnu práci v jiném než pracovním poměru, pojišťovací nebo zajišťovací makléři a osoby zúčastněné při výkonu státního dozoru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob. Povinnost mlčenlivosti mají tyto osoby i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru.

N
Náraz nebo zřícení letadla s posádkou
při definici škody způsobené létajícím prostředkem se tím rozumí i případy, kdy letadlo sice odstartovalo s posádkou, ale ta v důsledku události, která předcházela zřícení, letadlo opustila.

Nedbalost
při určování odpovědnosti za škodu a zavinění, může být zavinění způsobeno nedbalostí. Nedbalost je volním jednáním, ale dominující postavení má prvek vědění. Vůle nesměřuje ke škodlivému výsledku (jako u úmyslného zavinění), ale při vědomé nedbalosti škůdce neprojevil dostatečné úsilí k zamezení vzniku škody, při nevědomé nedbalosti pak nepředvídal možnost způsobení škody, i když měl.

Nemajetková újma
nemajetková újma nemá charakter škody, protože ji nelze vyjádřit penězi. Zpravidla se tedy na ní nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu (není-li tak ve smlouvě výslovně uvedeno). Některé nemajetkové újmy však tvoří součást náhrady škody na základě výslovného ustanovení zákona (bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Nemovitost (někdy též realita)
je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se např. jednat o dům, chatu, chalupu, garáž, zahradu, pole, louku, les, sad, park, rybník, pískovnu, zámek, továrnu, rozhlednu, altán atd. Může se také jednat o byt nebo nebytový prostor s bydlením spojený.
Pojem nemovitost je pro právní účely definován v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nepřímý úmysl
při definici úmyslného zavinění se předpokládá, že škůdce chtěl výsledek. V případě nepřímého úmyslu škůdce věděl, že škodu může způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, byl s tím srozuměn. Určení úmyslu je velmi důležité pro vznik povinnosti pojišťovny plnit z pojištění odpovědnosti za škodu. Úmyslně způsobená škoda bývá totiž zpravidla z pojištění vyloučena.

Nevědomá nedbalost
používá se v oblasti odpovědnosti za škodu. Při zavinění nevědomou nedbalostí škůdce nepředvídal možnost způsobení škody, i když měl. Nevědomá nedbalost předpokládá, že škůdce nevěděl, že může způsobit škodu, ačkoli to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl.

Nová hodnota
termín používaný zejména v majetkovém pojištění u průmyslových a podnikatelských rizik. Je to pořizovací cena nové věci v daném čase a místě, včetně souvisejících nákladů na dopravu, clo, montáž a instalaci. V případě, že se pojišťovaná věc již nevyrábí, je třeba stanovit její novou hodnotu podle nejbližšího analogického výrobku, který má odpovídající funkční parametry. U nemovitostí jde o tzv. reprodukční pořizovací cenu, tedy o částku, kterou je třeba vynaložit na postavení nové stavby téhož druhu, rozsahu a kvality, a to v daném místě a včetně souvisejících nákladů jako jsou projektové a inženýrské práce.

O
Obecná hodnota (cena)
cena, kterou má věc v daném okamžiku na trhu. Při jejím stanovení se přihlíží k nové ceně stejné věci nebo věci se stejnými užitnými vlastnostmi a rozsahu či formě opotřebení věci. Při pojištění odpovědnosti za škodu na věci se náhrada vypočítává maximálně ve výši obecné ceny věci v okamžiku vzniku škody.

Obecná odpovědnost za škodu
je upravena v §420 občanského zákoníku jako odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní povinnosti. Ustanovení §420 je ustanovení o obecné odpovědnosti za škodu pro osoby fyzické i právnické. Protože je to ustanovení obecné, použije se tehdy, jestliže škoda nespadá do některé z jiných zákonných ustanovení o náhradě škody. Případy zvláštních odpovědností se liší od obecné odpovědnosti tím, že jsou při nich stanoveny samostatně podmínky odpovědnosti se zřetelem na zvláštní povahu situací, jichž se týkají. Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti jsou protiprávní úkon, škoda, příčinná souvislost a zavinění.

Obmyšlený
osoba, jiná než pojištěný,které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se používá u pojištění osob pro případ smrti pojištěného. Obmyšlený se určuje buď jménem nebo vztahem k pojištěnému a pojistník může tuto osobu měnit. Není-li oprávněná osoba určena nebo nevznikne-li jí právo na plnění, nabývají toto právo osoby určené zákonem.

Odbytné
používá se v kapitálovém životním pojištění a v důchodovém pojištění. Je to částka, kterou obdrží ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu v případě jejího předčasného ukončení. Odbytné vyjadřuje kapitálovou hodnotu pojištění („naspořenou částku"), která je v prvních letech snížena o náklady na vznik pojistné smlouvy. Právo na odbytné stanovují podmínky pojistné smlouvy a vzniká zpravidla po 2 - 3 letech od uzavření pojištění.

Odpovědnost z provozní činnosti
novelou občanského zákoníku z r 1990 byl vytvořen §420a, který upravuje tuto oblast odpovědnosti organizace. Škoda je způsobená provozní činností, je-li způsobena činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při této činnosti, fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobená škoda jinému na nemovitosti. Jde o odpovědnost objektivní, bez ohledu na zavinění kohokoli. Možnost zproštění se odpovědnosti zákon omezuje na případy, kdy škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. Prokázání těchto skutečností (důkazní břemeno) je na odpovědném provozovateli.
Odpovědnost za převzaté věci
tato zvláštní odpovědnost je upravena v §421 občanského zákoníku, podle něhož každý (fyzická i právnická osoba), kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Je to odpovědnost objektivní, bez ohledu na zavinění. Při poškození věci se bere za to, že věc existuje i nadále. Poškozením se pak rozumí poškození mechanické i chemické (např. sražení oděvu po vyčištění). Při ztrátě věci je rozhodující, že není známo, kde převzatá věc je, popřípadě zda vůbec ještě existuje. Při zničení věci pak věc dále neexistuje ve své funkční podobě. Odpovědným subjektem je ten, kdo věc převzal a oprávněným ten, od koho byla věc převzata, i když není jejím vlastníkem. Této objektivní odpovědnosti je možné se zprostit jen prokázáním, že ke škodě by došlo i jinak. Může jít o případ, kdy příčina škody byla v povaze věci nebo v její vadě nebo v případě živelné pohromy. Pojištění odpovědnosti za převzaté věci se zpravidla sjednává zvláštním připojištěním, při němž se posuzuje zejména rizikovost činnosti.

Oprávněný (oprávněná osoba)
neboli obmyšlený. Osoba, jiná než pojištěný, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se používá u pojištění osob pro případ smrti pojištěného. Oprávněný se určuje buď jménem nebo vztahem k pojištěnému a pojistník může tuto osobu měnit. Není-li oprávněná osoba určena nebo nevznikne-li jí právo na plnění, nabývají toto právo osoby určené zákonem.

P
Pád
v živelním pojištění se pro případ škody vzniklé pádem stromů stožárů a jiných předmětů rozumí pádem zpravidla takový pohyb tělesa, který má znaky volného pádu.

Penzijní připojištění
je to finanční produkt zřizovaný a spravovaný penzijními fondy, který je velice vhodný pro spoření na penzi. PP si může zřídit kterákoli osoba starší 18-ti let, která je občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky. Minimální měsíční příspěvek činí 100 Kč. Je tu možnost využít příspěvků zaměstnavatele. Pokud máte PP, můžete si ročně od daňového základu odečíst až 12.000 Kč. Stát na PP přispívá až 150 Kč měsíčně.

Platební neschopnost
jako oficiální platební neschopnost se v pojištění pohledávek označuje zpravidla: a) usnesení soudu o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu, nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkurzu b) usnesení soudu potvrzující vyrovnání mezi dlužníkem a pojištěným, v němž je prokázáno, že pojištěný utrpěl majetkovou újmu c) soudní vyrovnání mezi zahraničním kupujícím a jeho věřiteli s tím, že pohledávky pojištěného byly do tohoto vyrovnání zahrnuty a pojištěný utrpěl majetkovou újmu d) jestliže soudním výkonem rozhodnutí proti dlužníkovi nebyla pojištěná pohledávka uhrazena e) vzhledem k prokázaným nepříznivým okolnostem se zaplacení jeví být beznadějným, protože exekuce, návrh na konkurs nebo jiné obdobné opatření pojištěného vůči zákazníkovi neslibuje úspěch f) skutečnosti jiné, kterým zahraniční právní řád přiznává právní důsledky stejného nebo srovnatelného významu jako u výše zmíněných definic.

Pobyt v nemocnici (hospitalizace)
druh pojistného plnění z úrazového pojištění, při kterém je vyplácena předem sjednaná částka za každý den pobytu v nemocnici v důsledku úrazu. Toto plnění lze využít např. na úhradu nadstandardního ubytování.

Počátek (začátek, vznik) pojištění
pojištění zpravidla začíná následující den po sjednání pojistné smlouvy, není-li ujednáno datum pozdější. U některých pojištění (např. havarijní) může pojištění začít okamžikem podpisu smlouvy (je nutno označit na smlouvu čas vzniku pojištění).

Podíl na zisku
používá se hlavně v kapitálovém životním pojištění a v důchodovém pojištění. Je to částka, kterou připisuje pojistitel klientům jako podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv pojistného pro tzv. „rezervotvorná pojištění". Připisovaná částka se udává zpravidla v procentech a závisí na hospodářských výsledcích pojistitele v příslušném období. Někde se stejným termínem označuje i bonus za dobrý škodní průběh v pojištění přepravy zásilek nebo v havarijním pojištění.

Podpojištění
stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku např. pojistíme-li dům v ceně deset milionů na pouhý jeden milion. Je-li v době pojistné události pojistná částka stanovená klientem (pojistníkem) nižší než pojistná hodnota věci, poskytne pojišťovna plnění, které je ve stejném poměru ke škodě, jako je pojistná částka stanovená ve smlouvě k pojistné hodnotě věci.

Pohřešování věci
pohřeěování věci se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění nebo s pojištěnou věcí disponovat. Při definování škody znamená pohřešování věci zpravidla takový stav, kdy poškozený pozbyl nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat, neví, kde se věc nachází, popřípadě, zda věc ještě vůbec existuje.

Pojištění
je systém, kdy se jednotlivci, nebo právnické osoby, snaží tlumit dopad určitých negativních událostí. Společně přispívají do tzv. pojistného fondu, který je je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje specializovaná instituce - pojišťovna, která poskytuje pojištění za úplatu. Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté, náhodné události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy, ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči

Pojištění bytů
pojem pojištění bytů bývá občas klienty mylně chápán či zaměňován. Pojištění bytu v osobním vlastnictví je vlastně pojištění nemovitosti (ideální podíl) - tedy stavebních součástí, předmětů v koupelně, kotle topení, radiátorů atd. Naproti tomu pojištění domácnosti je pojištění "obsahu" bytu - tedy jeho vnitřního vybavení (nábytek, osobní věci, elektronika, obrazy atd.

Pojištění majetku (majetkové)
skupina pojistných produktů zaměřená na ochranu hmotného majetku firem či soukromých osob.
Pojištění odpovědnosti za škodu
skupina pojistných produktů pro občany i firmy, které zajišťují náhradu škody neúmyslně způsobené pojištěným (klientem) poškozenému. Celá řada druhů pojištění odpovědnosti patří mezi povinně smluvní - jejich uzavření je předepsáno zákonem a to pro provozovatele zařízení (silniční vozidla, letadla, lodě, kolejová vozidla, zdravotnické zařízení atd.) nebo pro profese (auditor, architekt, daňový poradce, myslivec a další). Do pojistné ochrany u pojištění odpovědnosti se zahrnují zpravidla i náklady na obhajobu před vzneseným nárokem na náhradu škody.

Pojištění podnikatelů
neboli podnikatelské pojištění. V terminologii pojišťoven je to skupina pojistných produktů zaměřených na menší a střední podnikatelské subjekty. Pojišťovny se zpravidla snaží vytvářet flexibilní standardizované balíčky produktů, které by měly pokrýt všechna základní rizika spojená s drobným či středním podnikáním. Limitem pro zařazení do této skupiny bývá většinou maximální obrat firmy, či velikost maximální škody na jednom místě.

Pojištění úvěru
nazývané i pojištěním pohledávek, je pojištěním proti ztrátám z obchodního styku. Pojištěným rizikem je zde nezaplacení dodavatelského úvěru (faktury s odloženou splatností) v důsledku platební neschopnosti nebo platební nevůle pojištěného odběratele.

Pojištění zavazadel
je jednou ze složek cestovního pojištění. Pojišťovna z tohoto krytí uhradí poškozené, zničené nebo odcizené věci, které má sebou pojištěný při cestě do zahraničí. Z pojištění však bývají vyloučeny peníze, šeky, šperky, doklady a podobné věci. Obvykle bývá stanoven maximální limit plnění na jednu osobu a jednu pojištěnou věc.

Pojištěný
osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Pojištěný má zpravidla nárok na pojistné plnění v případě pojistné události, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

Pojistitel
ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění. Ve smyslu zákona o pojišťovnictví je pojistitelem ten subjekt, který obdrží od dozorčího orgánu povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pojistka
pojistka je obecně zařízení, postup, metoda nebo smlouva, která chrání osobu nebo zařízení před následky poruch nebo neštěstí.Písemný doklad, kterým pojistitel potvrzuje uzavření pojistné smlouvy. Jako pojistka může sloužit i vlastní pojistná smlouva.

Pojistná částka
peněžní suma, která je pojistné smlouvě dohodnuta jako nejvyšší možné plnění pojistitele z jedné pojistné události, případně z několika pojistných událostí za určité časové období.

Pojistná doba
doba na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Také doba pojištění. Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud během doby pojištění dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit.

Pojistná hodnota
částka (hodnota majetku vyjádřená v penězích), na kterou by měla být uzavřena pojistná smlouva, aby byl klient řádně odškodněn. Podle způsobu sjednání pojištění může být pojistnou hodnotou nová cena (hodnota znovuzřízení), časová cena (hodnota znovuzřízení po odečtení opotřebení - amortizace) nebo jinak stanovená cena.

Pojistná ochrana
v širším slova smyslu celkový rozsah pojistného krytí daného subjektu (firmy, osoby) nebo konkrétní pojistné smlouvy. Rozsah pojistné ochrany je vymezen množstvím pojištěných rizik a velikostí limitů plnění a spoluúčastí.

Pojistná smlouva
je smluvní vztah mezi pojistníkem (klientem) a pojišťovnou (pojistitelem). Pojistná smlouva určuje podmínky za jakých má pojištěný (nemusí být totožný s pojistníkem) právo na pojistné plnění.

Pojistné (pojistná prémie)
je úplata za převzetí sjednaného rizika pojišťovnu.

Pojistné období
v pojistných smlouvách uzavřených na dobu neurčitou musí být definováno pojistné období k němuž se stanovuje velikost pojistného. Zpravidla se sjednává jako běžný rok (12 měsíců), ale může být např. i 3 měsíce. Pojišťovna i klient mohou zpravidla odstoupit od smlouvy ke konci každého pojistného období.

Pojistné plnění (pojistná náhrada)
pojistnou smlouvou se pojišťovna zavazuje, že při naplnění předem stanovené podmínky (pojistná událost), vyplatí smluvenou částku (pojistné plnění).

Pojistné podmínky
podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistné právo
skupina právních norem, které upravují oblast pojišťovnictví. Základem je příslušná část občanského zákoníku č.40/1964 Sb. hlava XV. (§ 788 - § 828), Zákon o pojišťovnictví č.363/1999 Sb. ve znění novel, dále pak Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č.168/1999 Sb.(spolu s vyhláškou č.205/1999) ve znění novel a Vyhláška č.125/1993 o pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy ve znění pozdějších změn. Pojištění, zejména povinně smluvního u jednotlivých profesí, se pak dotýká celá řada dalších zákonů a předpisů.

Pojistné riziko
pojistným rizikem se rozumí možnost vzniku nahodilé události, se kterou je spojena povinnost pojišťovny uhradit vzniklou škodu nebo vyplatit sjednanou částku.

Pojistník
osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu. Má právo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Často bývá i pojištěným.

Pojistný kmen
pojistným kmenem se rozumí soubor uzavřených pojistných smluv; příslušenstvím pojistného kmene jsou práva a povinnosti, které vyplývají z těchto pojistných smluv, a finanční prostředky ve výši technických rezerv přiměřených tomuto pojistnému kmeni.

Pojistný matematik
pojistná matematik je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí náročně pojistně - technické výpočty včetně matematického modelování. Neboli aktuár, je velmi důležitá pozice v pojišťovně. Podle zákona o pojišťovnictví musí mít každá pojišťovna tzv. odpovědného pojistného matematika, který zodpovídá za správnost rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou, výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv, výpočtu minimální míry solventnosti a pojistně matematické metody používané při provozované pojišťovací činnosti. Pojistné matematiky jako fyzické osoby zapisuje do seznamu odpovědných pojistných matematiků Úřad státního dozoru na pojišťovnictvím (Ministerstvo financí ČR), pokud doloží svoji bezúhonnost, mají vysokoškolské vzdělání v oboru matematiky, nejméně tříletou praxi v oboru pojistné matematiky a osvědčení k výkonu funkce pojistného matematika vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace.

Pojistný podvod
podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové kriminality a je považován za velmi nebezpečnou formu trestné činnosti zejména pro svoji kvalifikovanost a výskyt jak v oblasti obecné kriminality, tak v oblasti hospodářské kriminality. "Trestný čin podle § Zák. č. 140/1961 Sb.- § 250a : Pojistný podvod spáchá ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a rovněž ten, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem na cizím majetku škodu nikoliv malou. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny, způsobí-li takovým činem na cizím majetku značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem na cizím majetku škodu velkého rozsahu."

Pojišťovací agent
pojišťovacím agentem je právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou. Pracuje tedy jako obchodní zástupce konkrétní pojišťovny a při své činnosti jedná jejím jménem a na její účet. Pojišťovací agent bývá označován také jako reprezentant, pojišťovací poradce či zástupce pojišťovny.

Pojišťovací činnost
ve smyslu zákona o pojišťovnictví je pojišťovací činností uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, (dále jen "finanční umístění"), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).

Pojišťovací makléř
pojišťovacím makléřem je právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy. Pojišťovací makléř je nezávislý na pojišťovně a odpovídá za svoji činnost klientovi (zájemci) sám. Je povinen se registrovat na Ministerstvu financí a být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu. Seznam registrovaných pojišťovacích makléřů zveřejňuje MF ČR na svých stránkách www.mfcr.cz.

Pojišťovací zprostředkovatel
Činnost pojišťovací zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí v ČR upravuje zákon č. 124/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008, který změnil původní zákon č. 38/2004 Sb.[1]
V oboru zprostředkování pojištění je několik možností:
*například podřízený zprostředkovatel má smluvní (komisionářský) vztah s nadřízeným, vystupuje svým jménem, ale na účet a riziko nadřízeného. Navíc může zastupovat více komitentů.
*na rozdíl od toho vázaný agent, který také stále jedná svým jménem, je smlouvou o zprostředkování vázán k výhradně jedinému nadřízenému komitentovi.

Poškození věci
termín používaný při definování škody. Rozumí se jím zpravidla změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však lze věc dále používat k původnímu účelu.

Poškozený
osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě či zdraví, přičemž podle příslušných právních předpisů za tuto škodu nese odpovědnost jiná osoba.

Postih
neboli regres. Osoba, která získala odškodnění od pojistitele, a má nárok na náhradu škody vůči třetí osobě, postupuje svůj nárok pojišťovně, a to do výše plnění, které jí pojišťovna poskytla.

Povinně smluvní pojištění
takový druh pojištění, kde zákon ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost pojištění uzavřít, ale nechává na ní výběr pojišťovny. Mezi neznámější povinně smluvní pojištění patří pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla dle zákona č.168/1999 Sb. (tzv. "povinné ručení"), ale patří sem i analogické pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem letadla či pojištění řady profesních odpovědností (lékař, architekt, daňový poradce, auditor, advokát atd.)

Povodeň
živelná událost, která je zpravidla definována jako zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

Požár
při popisu škody v živelním pojištění se požár zpravidla definuje jako oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Požárem však není žhnutí, doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení či zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

Předepsané pojistné
konečná částka pojistného po přirážkách a slevách, kterou má uhradit klient pojišťovně. U pojišťovny pak předepsané pojistné představuje souhrn plateb předepsaných klientům za určité období.

Přepojištění
je-li v době pojistné události pojistná částka stanovená klientem (pojistníkem) vyšší než pojistná hodnota věci, poskytne pojišťovna plnění maximálně do výše pojistné hodnoty věci. Z majetkového pojištění tedy nelze získat prospěch, protože je určeno k náhradě škod.

Prevenční povinnost
základní úprava povinnosti předcházet škodám je obsažena v ustanoveních §415 až §419 občanského zákoníku. Generální prevence je obsažena v §415, stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku, na přírodě a životním prostředí. Všeobecná prevenční povinnost je závaznou právní povinností, jejíž nedodržení je třeba vyložit jako chování, které je v rozporu s právem a je tedy chováním protiprávním.

Přímý úmysl
při definici úmyslného zavinění se předpokládá, že škůdce chtěl výsledek. U přímého úmyslu se pak předpokládá, že škůdce věděl, že svým jednáním škodu způsobí nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit.Určení úmyslu je velmi důležité pro vznik povinnosti pojišťovny plnit z pojištění odpovědnosti za škodu. Úmyslně způsobená škoda bývá totiž zpravidla z pojištění vyloučena.

Připojištění
zpravidla doplňkový druh pojištění, který se sjednává společně s jiným, hlavním druhem pojištění na jedné pojistné smlouvě. Připojištění se používají při vytváření různých „balíčkových"produktů zejména v pojištění občanů, a to s cílem snížit náklady na správu pojištění. Časté je např. úrazové připojištění k životnímu pojištění, pojištění zavazadel k havarijnímu pojištění apod. Některá připojištění mohou být nabízena i „zdarma" pro zvýšení atraktivity nabídky příslušného produktu. Jako připojištění však může být označeno i územní nebo časové rozšíření platnosti základního pojištění (např. připojištění pro území Evropy u havarijního pojištění).

Profesní odpovědnost
je kategorie produktů v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu, která se zaměřuje na pokrytí škod způsobených převážně odbornými profesemi jako jsou advokáti, architekti, lékaři, patentoví zástupci, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři atd. U řady těchto profesí je uzavření pojištění vyžadováno zákonem. Proto se nazývá také povinně smluvní pojištění.

Progresivní plnění
je technika používaná při konstrukci pojištění trvalých následků úrazu. Je založeno na tom, že s růstem procenta trvalé invalidity následkem úrazu, by mělo být odškodnění růst rychleji. V praxi se používá několik poměrů výpočtu. Přiklad: jsou-li následky úrazu do 25%, vyplácí se plnění daným procentem ze základní pojistné částky (např. 500 tis Kč); jsou-li následky v rozmezí 26 - 50%, je plnění určeno jako příslušné procento z dvojnásobku základní částky (1 mil Kč), podobně pro rozmezí 50-75% (z trojnásobku) a 76-100% ze čtyřnásobku základní částky, tj. z 2.000.0000,-Kč.

Proporcionální zajištění
je forma zajištění, kdy se zajistitel podílí na škodách a pojistném pevně stanovenou formou, vyjádřenou buď procentním podílem na riziku (kvótové zajištění) nebo násobkem vlastního vrubu (excedentní zajištění).

Provize
v pojišťovnictví je to zpravidla odměna zprostředkovatele za sjednání pojistné nebo zajišťovací smlouvy. Odměňování formou provizí je v pojišťovnictví běžné a umožňuje pojišťovnám či zajišťovnám vázat obchodní náklady pouze k uzavřeným obchodům.

Provozní činnost
pro správné určení odpovědnosti z provozní činnosti je důležitý výklad pojmu provozní činnost. Vychází se z toho, že činnost sama musí mít povahu činnosti směřující organizovaně ke splnění určitého cíle. Jde o činnost související s předmětem činnosti, kterou právnická či fyzická osoba provozně vyvíjí. Předmět činnosti je vymezen ve výpisu z obchodního rejstříku, v živnostenském oprávnění či koncesi nebo v dokumentu podobné povahy. Fyzikální, chemické a biologické vlivy na okolí jsou výrazem činnosti provozní povahy a může jít i o vliv provozního zařízení, které je mimo konkrétní provoz. Provozem je tedy i sama existence zařízení, které vliv na okolí vyvíjí.

R
Regres
obecně znamená pohyb zpět, návrat, ústup, neboli postižní nárok. Osoba, která získala odškodnění od pojistitele, a má nárok na náhradu škody vůči třetí osobě, postupuje svůj nárok pojišťovně, a to do výše plnění, které jí pojišťovna poskytla.

Rezerva na pojistná plnění
rezerva na pojistná plnění u životních i neživotních pojištění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí a) v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných, b) v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených. Rezerva na pojistná plnění obsahuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.

Rezerva pojistného neživotních pojištění
rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm pojistným odvětvím, u kterých se pojistné stanovuje podle vstupního věku, tj. rozdílu mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného, a pohlaví pojištěného nebo pouze podle vstupního věku pojištěného. Rezerva pojistného neživotních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) nebo smluvních nároků na vrácení pojistného a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. Výše rezervy pojistného neživotních pojištění se vypočítává pojistně matematickými metodami za použití stejných statistických dat a stejných pojistně technických parametrů jako při stanovení pojistného.

Rezerva pojistného životních pojištění
rezerva pojistného životních pojištění se vypočítává podle jednotlivých smluv životních pojištění a je určena ke krytí budoucích závazků ze životních pojištění. Při výpočtu se používá stejných statistických dat a téže úrokové míry, jichž bylo použito při výpočtu sazeb pojistného. Rezerva pojistného životních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného.

Rezervní fond
rezrvní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost ze zisku běžného účetního období po zdanění (čistý zisk) nebo z jiných vlastních zdrojů mimo čistý zisk, pokud to zákon nevylučuje. Je vytvářen z různých typů rezerv a slouží ke krytí budoucích závazků pojišťovny či zajišťovny.

Rezervotvorné pojistné
(je druhem životního pojištění) z celkového pojistného v kapitálovém životním pojištění je rezervotvorné pojistné ta část pojistného, jehož investováním se vytváří fond pro výplatu plnění při ukončení pojištění dožitím se stanovené doby. Druhou částí je rizikové pojistné, které se podílí na krytí rizika smrti.

Risk management
neboli řízení rizik je disciplína která se zabývá identifikací, analýzou, kontrolou a přenosem všech možných rizik, které mohou ohrozit ekonomickou stabilitu či budoucí fungování daného subjektu.

Rizikové pojistné
z celkového pojistného v kapitálovém životním pojištění je rizikové pojistné ta část, která se podílí na krytí rizika smrti. Druhou částí je rezervotvorné pojistné, jehož investováním se vytváří zdroj pro výplatu plnění při ukončení pojištění dožitím se stanovené doby.

S
Sazba pojistného
je koeficient, jehož pomocí se v závislosti na pojistné částce stanovuje pojistné (pojistná prémie). Většinou se uvádí v promilích, eventuelně v procentech (u pojištění motorových vozidel).

Sdružené pojištění
v praxi se zejména u pojištění občanů používá spojování (sdružování) různých pojistných produktů do produktových "balíčků". Hlavním důvodem je úspora administrativních nákladů při sjednávání a správě pojištění a nabídka komplexního jednoduchého řešení pro klienty.

Sesedání půdy
termín pro definici škody. Sesedáním půdy se zpravidla rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Sesouvání laviny
neboli Mezinárodní karta automobilového pojištění slouží jako mezinárodní doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Karta je dokladem o pojištění ve všech zemích, jejichž národní kanceláře se připojily k Jednotné dohodě mezi kancelářemi (přijaté Radou kanceláří dne 20.10.1989 v Londýně).

Sesuv půdy
termín pro definici škody. Sesuvem (sesouváním) půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších. Dochází k němu působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

Smluvní ujednání
zpravidla standardizovaná část pojistné smlouvy, která se připojuje k vlastní smlouvě a k pojistným podmínkám (resp. všeobecným pojistným podmínkám). Ve smluvních ujednáních se podrobněji upravují podmínky konkrétního pojistného produktu.

Solventnost
pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojišťovna i zajišťovna je povinna vykazovat ministerstvu svou solventnost do 30 dnů ode dne vydání výroku auditora o ověření účetní závěrky nebo kdykoliv na žádost ministerstva.

Soupojištění
pojistný postup, ve kterém se dva nebo více pojistitelů vědomě podílí na pojištění jednoho klienta. Rozdělení rizika mezi více pojišťoven horizontální formou. Na konkrétní pojistné smlouvě se účastní více pojistitelů, přičemž je stanoveno, jaký podíl v procentech jim přísluší. Tímto podílem se pak každá pojišťovna podílí na pojistném i na výplatě škod. Jeden z pojistitelů bývá určen jako vedoucí a jeho pdomínkami se pak pojištění řídí.

Soupojistitel
je účastníkem smlouvy o soupojištění. Má stanoven svůj podíl na riziku v procentech. Tímto podílem se účastní na výplatě škod z pojištění a patří mu příslušný díl z pojistného. Přistoupením k soupojištění akceptuje soupojistitel v daném případě pojistné podmínky vedoucího pojistitele.

Stavební pojištění (pojištění stavby)
zvané také CAR (Construction All Risk). Speciální druh pojištění, který kryje všechna rizika spojená se stavební činností na budovaném díle. Sjednává se na principu All risk (proti všem rizikům) a může zahrnovat celou řadu různých připojištění (odpovědnost za škodu stavební mechanismy atd.).

Stavební spoření
vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku. Stavební spoření vytváří za spoluúčasti státu podmínky pro tvorbu vlastního kapitálu, které neumožňuje žádná jiná forma spoření, a společně s výhodným úvěrem prostředky pro financování bydlení. Účastníkem stavebního spoření může být fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela písemnou smlouvu o stavebním spoření (za nezletilé uzavírá smlouvu zákonný zástupce). Za uzavření smlouvy o stavebním spoření si stavební spořitelny účtují poplatek, který se pohybuje kolem 1 % z cílové částky. Ke své naspořené částce klient obdrží ještě státní podporu ve výši 15 % z ročně uspořené částky, maximálně však 3 000 Kč.

Strojní pojištění
patří mezi technické pojištění, založené na principu "all risk", kdy jsou hrazeny všechny hmotné škody, které nejsou jmenovitě vyloučeny. U strojního pojištění se pojistné krytí vztahuje zejména na nesprávnou obsluhu, nedbalost, vadu materiálu, konstrukční vadu, přetlak či podtlak , roztržení odstředivou silou, ale patří sem např. i úmyslně způsobená škoda.

Soudní znalec
je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Tato osoba je jmenována příslušným krajským soudem či ministerstvem spravedlnosti a je oprávněna zpracovávat znalecký posudek. Soudní znalec může vykonávat svoji praxi v mnoha oborech.

Š
Škodní průběh
slouží k vyhodnocování výhodnosti pojistného vztahu pro klienta i pro pojišťovnu. V zásadě se stanovuje jako podíl (v procentech) vyplacených škod a vytvořených rezerv za neuzavřené škody vůči zaplacenému pojistnému za určité období. Škodní průběh se stanovuje zpravidla samostatně pro každý druh nebo kategorii pojištění. V některých případech (např. u havarijního pojištění či pojištění přepravy) lze ujednat, že v případě příznivého škodního průběhu se pojištěnému vrací část zaplaceného pojistného. Jako čistý škodní průběh se označuje výpočet, kdy je zaplacené pojistné sníženo o kalkulované správní náklady pojišťovny.

Škodní událost
skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události (zakládat právo na plnění z pojištění).

Škodný poměr
používá se pro účely stanovení vyrovnávací rezervy. Škodným poměrem se rozumí poměr mezi čistým pojistným plněním a čistým zaslouženým pojistným během sledovaného období. Sledovaným obdobím se rozumí období nejméně 5 po sobě jdoucích let. Trvá-li činnost pojišťovny méně než 5 let, je sledovaným obdobím celá doba její činnosti.

Šomáž
neboli přerušení provozu (zastavení práce) je kategorie pojištění sloužící k náhradě následných škod způsobených v důsledku primární majetkové škody. Následnou škodu se zpravidla v přerušení provozu rozumí fixní náklady, které vznikají v době přerušení či omezení provozu (např. mzdy, pojistné, splátky úvěru a leasingu, náklady na ostrahu, pevné platby za energie atd.) a ušlý zisk.

Ú
Úder blesku
jedno z rizik živelního pojištění. Zpravidla se definuje jako bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na pojištěnou věc. V praxi bývá občas problém prokázat "bezprostřední" přechod.

Úmyslná škoda
je taková škoda, kdy osoba svým jednáním nebo opomenutím chtěla škodu způsobit nebo věděla, že ji svým jednáním může způsobit.Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobená úmyslně také tehdy, když osoba věděla o vadách zboží nebo služeb.

Úmyslné zavinění
úmyslné zavinění předpokládá, že škůdce chtěl výsledek. U přímého úmyslu se pak předpokládá, že škůdce věděl, že svým jednáním škodu způsobí nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit. V případě nepřímého úmyslu škůdce věděl, že škodu může způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, byl s tím srozuměn. Určení úmyslu je velmi důležité pro vznik povinnosti pojišťovny plnit z pojištění odpovědnosti za škodu. Úmyslně způsobená škoda bývá totiž zpravidla z pojištění vyloučena.

Úraz
pro účely úrazového pojištění se používá více definic vzniku úrazu. Především se však úrazem rozumí náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých teplot, plynů, par, záření a jedů, kterým bylo pojištěné osobě způsobeno tělesné poškození nebo smrt.

Úrok
úrok je cena, která se platí za dohodnuté poskytnutí peněžních prostředků, a je nutné jej odlišovat např. od úroků z prodlení, které se platí v případě nedodržení lhůt splatnosti (smluvených nebo plynoucích ze závazných předpisů). Je tedy běžné, že v případě opožděné platby úroku bude věřitelem nárokován úrok z prodlení. Úrok i úrok z prodlení přitom tvoří příslušenství pohledávky věřitele.

Úroková sazba
úroková sazba se nejčastěji vyjadřuje v procentech a vztahuje se k určitému časovému období - nejčastěji ročnímu (zkratka: p.a.), ale i např. měsíčnímu (p.m.).
Ušlý zisk
při stanovení odpovědnosti za škodu je ušlý zisk součástí věcné škody. Ušlý zisk je to, čeho se mohlo poškozenému dostat při obyčejném sledu událostí, nebýt vzniku škody. Jde o majetkovou újmu spočívající v tom, že se majetek očekávaným způsobem nezhodnotil.

Úvěr
je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.

Užívání věci
pojem, který se užívá v pojištění odpovědnosti bývá definován jako stav, kdy má osoba (pojištěný) věc movitou či nemovitou po právu ve své moci a je oprávněna využívat její užitné vlastnosti (to se však netýká práva na užívání prostor v nemovité věci).

V
Věcná škoda
při stanovení škody pro určení náhrady z pojištění odpovědnosti za škodu rozeznáváme škodu na věcech (majetku), tzv. věcnou škodu a škodu na zdraví (životě). Při věcné škodě se pak dále rozeznává škoda skutečná a ušlý zisk.

Vědomá nedbalost
používá se v oblasti odpovědnosti za škodu. Při zavinění vědomou nedbalostí škůdce neprojevil dostatečné úsilí k zamezení vzniku škody. Jde o to, že škůdce věděl o možnosti způsobení škody, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že škodu nezpůsobí.

Vichřice
živelní událost, kterou se zpravidla rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (74,9 km/h) a více. Není-li tato rychlost v daném místě škody zjistitelná, je třeba prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo, že škoda mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

Vinkulace
znamená jakési zamčení, omezení dispozičního práva např. U vkladů, úvěrů, pojistného plnění a u cenných papírů. Provádí se zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek). Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Nejčastěji se vinkuluje pojištění zastavené nemovitosti na banku poskytující úvěr (hypotéka, firemní úvěr) nebo havarijní pojištění vozidla na leasingovou společnost.

Vnitrostátní silniční doprava
je termín používaný v oblasti pojištění zásilek či odpovědnosti dopravce. Rozumí se jí zpravidla silniční doprava, při níž se místo výchozí a místo cílové nenachází na území dvou různých států nebo okružní jízda po území maximálně jednoho státu.

Vozidlo
ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se vozidlem rozumí silniční vozidlo druhu motocykl, silniční vozidlo druhu tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo, traktor, pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a jednonápravový traktor s přívěsem; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

Všeobecné pojistné podmínky
do doby, než vstoupil v platnost zákon č.363/1999 o pojišťovnictví, musela mít každá pojišťovna pro jednotlivé druhy pojištění od Ministerstva financí schváleny Všeobecné pojistné podmínky (VPP). Nebylo-li v těchto VPP uvedeno jinak, nesměla se pojišťovna od nich při sjednávání pojištění odchýlit jinak, než ve prospěch klienta.

Výbuch

při určení škody v živelním pojištění se výbuch definuje zpravidla jako náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Za výbuch tlakové nádoby se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.

Výluka

definice škody (škodné události), která není zahrnuta do pojistné ochrany. Výluky z pojištění jsou definovány buď v pojistných podmínkách nebo přímo ujednány v konkrétní pojistné smlouvě. Pod výluky se zahrnují obecně nepojistitelné události (válka, jaderné škody), škody, které nejsou náhodné, a dále škody, které pojistitel nezamýšlí pokrýt příslušným pojistným produktem. Některé standardní výluky lze po dohodě do pojištění zahrnout za příslušně navýšené pojistné.
Vyplacené pojistné plnění
celková peněžní suma, která byla pojistitelem vyplacena a pojištěným či poškozeným přijata a odsouhlasena jako vyrovnání jeho nároků z pojistné smlouvy.
Výpověď
způsob ukončení pojistné smlouvy před uplynutím doby, na kterou je pojištění sjednáno, nebo smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Zpravidla je nutné výpověď podat v určené době před koncem pojistného období (např. nejméně 6 týdnů, jak uvádí občanský zákoník - je ale možné ujednat i jinou lhůtu - např. 2 či 3 měsíce).

Z
Zajištění
v podstatě "pojištění rizika převzatého pojistitelem". Zajištění umožňuje, aby pojistitel převzal do krytí i jednotlivá velká rizika, která by díky své omezené kapitálové vybavenosti jinak nemohl pojistit. Dalším významem zajištění je vykrýt mnoho menších škod, které by např. při živelné katastrofě mohly ohrozit kapitálové zdroje pojistitele. Zajišťovna pak dále předává část svých rizik jiným zajišťovnám (retrocese).

Zajistitel (zajišťovna)
společnost, která provozuje zajišťovací činnost, tj. poskytuje "pojištění pro pojišťovny". Zajistitel umožňuje pojistiteli přebírat velká rizika a stabilizuje jeho finanční situaci.

Zajišťovací činnost
ve smyslu zákona o pojišťovnictví se jedná o uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen "zajišťovací smlouva"), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny.

Zákon o pojišťovnictví
upravuje podnikání v pojišťovnictví - činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a vymezuje pravomoci státního dozoru. V roce 1991 byl přijat ČNR zákon č 185/1991 Sb o pojišťovnictví, který byl nahrazen zákonem č. 363/1999 Sb.
Zákonné pojištění
je takové pojištění jehož vznik a podmínky jsou dané zákonem a neuzavírá se tedy žádná pojistná smlouva. Existuje pouze jeden druh zákonného pojištění, a to Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle zákona č.65/1965 Sb. Zákoník práce ve znění zákona č.37/1993 sb., vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. ve znění novel, kterou se stanoví podmínky a sazby tohoto pojištění.

Zánik pojištění
zánik pojištění upravuje zejména občanský zákoník (40/1964 Sb - Hlava XV. v § 800 - 804) a potom příslušná ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Pojištění zaniká výpovědí ke konci pojistného období, dohodou obou stran, uplynutím sjednané doby pojištění, nezaplacením prvního nebo jednorázového pojištění do tří měsíců nebo pojistného za další období do šesti měsíců, případně z dalších důvodů. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění.

Záplava
jedna z živelných událostí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

Zasloužené pojistné
část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Zásoby
při definování pojištění věcí se pod pojmem zásoby zpravidla rozumí skladovaný materiál, nedokončená výroba, vlastní výrobky, polotovary vlastní výroby, skladované zboží a zvířata.

Zavinění
zavinění je nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti občana za způsobenou škodu. Bývá definováno jako psychický vztah škůdce k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Tento vztah je vyjádřen buď jako přímý nebo nepřímý úmysl nebo jako vědomá či nevědomá nedbalost. Zavinění jako psychický vztah musí zahrnout všechny znaky, tedy protiprávní úkon, škodu a přičinnou souvislost mezi nimi.

Zelená karta
neboli Mezinárodní karta automobilového pojištění slouží jako mezinárodní doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Karta je dokladem o pojištění ve všech zemích, jejichž národní kanceláře se připojily k Jednotné dohodě mezi kancelářemi (přijaté Radou kanceláří dne 20.10.1989 v Londýně).

Zemědělské pojištění
specifický pojistný produkt určený výhradně pro zemědělce, které se zaměřují na pokrytí rizik z rostlinné a živočišné zemědělské výroby. Pojištění plodin se zaměřuje především na ochranu proti nepříznivým vlivům počasí (krupobití, mráz povodeň atd). Pojištění hospodářských a jiných zvířat je určeno především proti rizikům nákazy, epidemie či uhynutí.

Zemětřesení

je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětím - např. z neustálých pohybů zemských desek podél zlomů. Při definici pojistné události se tím rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře. V podmínkách pojistitele bývá stanoveno, při jakém stupni mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MCS) je již zemětřesení považováno za pojistnou událost. V podmínkách může být rovněž stanoveno, zda se stupeň zemětřesení měří v místě škody či v epicentru.

Znečištění vod

znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa, výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě, neboli kontaminace vod bývá definováno jako zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, jakož i odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním vod se zpravidla považují i další škody, které jsou v příčinné souvislosti se znečištěním jako úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.

Zničení věci
zničením věci se při definování škody zpravidla rozumí taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
Zprostředkovatel
zprostředkovatel může působit jako pojišťovací agent (zástupce pojistitele) nebo pojišťovací makléř (zástupce zájemce - klienta).je osobou, která obstarává a zajišťuje uzavření pojistné smlouvy mezi zájemcem a pojišťovnou.

Zprostředkovatelská činnost
ve smyslu zákona o pojišťovnictví se zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví rozumí odborná činnost směřující k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv a činnosti s tím související.

Ž
Živelní pojištění
skupina pojistných produktů, které souhrnně zajišťují ochranu porti nepříznivému působení přírodních živlů. Jedná se především o krytí na: požár, výbuch, úder blesk, povodeň, vichřici, záplavu, krupobití a zemětřesení či pád stromů a sesuv půdy či lavin. V praxi většinou pojišťovny doplňují klasické živelní pojištění i o další rizika jako je pád letadla nebo vodovodní škoda.