Zákony k penzijní reformě byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 28. prosince 2011

(02. 01. 2012)

Zákony k penzijní reformě byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 28. prosince 2011

Potvrzujeme informaci, že žádost o převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu je možné podat (doručit původnímu PF) nejpozději do 29.2.2012.

Dále upozorňujeme, že v letošním roce bude možné uzavírat smlouvy penzijního připojištění pouze do 30.11.2012 s datem vzniku maximálně od 1.12.2012.

Vyhlášenými zákony jsou:

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení § 25 až 29 (Penzijní společnost) a § 110 (zmocňovací ustanovení), která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. 1.1.2012).

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou

- a) ustanovení § 29 až 73 (PS) , § 94 až 97 (účastnické fondy), § 170 až 200 (Transformace), která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (28.12.2011),

- b) ustanovení § 86 (Akreditace), které nabývá účinnosti šest měsíců po dni vyhlášení tohoto zákona (28.6.2012), a

- c) ustanovení § 84 odst. 3 (Prokázání odbornosti zkouškou u Akreditované osoby), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení části devatenácté, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení a s výjimkou ustanovení čl. XII bodu 18 a čl. XIII, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.