Pojištění právní ochrany Rodinný právník

(13. 03. 2014)

Proč je Rodinný právník tak zajímavý?

Rodinný právník ochrání Vaše práva.

Kdy Vám pomůže?

 1

Pokaždé, když podepisujete smlouvu, doufáte, že svým podpisem nedáváte druhé straně šanci Vás převézt. Doufáte, že smlouva je správně napsaná a že v ní nejsou skryta žádná rizika pro Vás. Doufáte, ale možná si nejste pokaždé jisti...

Znáte všechna svá práva spojená s reklamacemi čehokoliv, co si pořídíte?

Dokážete se účinně bránit, pokud máte pocit, že zaměstnavatel porušuje Vaše práva daná pracovní smlouvou?

Jste si jisti, že smlouva, kterou máte podepsat, Vám nepřináší nebezpečná rizika pro laika na první pohled skrytá?

Dokážete si vymoci nápravu nekvalitní práce provedené za Vaše peníze?

Ve spolupráci s AXA ASSISTANCE, Vám podáváme pomocnou ruku ve formě Rodinného právníka. Unikátní rodinný produkt, který si v Evropě získal již mnoho příznivců je tu nyní i pro Vás! Nyní navíc za super cenu!

Všechny zde napsané a popsané informace si můžete ověřit na webu pojišťovny. 

Pokud si ale tuto službu objednáte zde, na našem webu a podle níže popsaných instrukcí, tak získáte slevu jakou mají všichni naši klienti. Oproti ceně na webu pojišťovny (3.960,-Kč) získáte slevu 20%. Při roční platbě tedy zaplatíte pouze 3.168,-Kč, ušetříte tedy každý rok 792,-Kč!

Jak si můžete tuto službu objednat?

Nejprve Vám doporučuji, aby jste se seznámili s celým textem jak zde, tak i v odkazu u pojišťovny. Níže zde jsou pojistné podmínky i samostatně výluky z pojištění. V případě, že máte zájem o sjednání, případně budete mít další dotazy, tak mne kontaktujte Varecka@pfpro.cz. Další informace můžete také získat na našem Facebooku Pojištění Právní ochrany. Součástí naší služby je i to, že Vám, pokud budete mít zájem, provedeme audit Vašeho stávajícího pojištění, provedeme vyhodnocení rizik a budeme Vás upozorňovat na splatnost jednotlivých smluv ke kterým Vám budeme přikládat konkurenční nabídky tak, aby jste za stejnou kvalitu platili vždy co nejméně.

Za PF PRO s.r.o.

Jiří Vařečka - jednatel

Varecka@pfpro.cz


21

22

11

12
13
14
15
16

Článek 3. Výluky

Kromě výluk uvedených ve VPP-PPA se na toto pojištění vztahují další, specifické výluky:

3.1 Pojistitel neposkytne pojistné plnění v následujících situacích:

a) ve sporech mezi pojištěnými osobami;

b) ve sporech mezi blízkými osobami;

c) ve sporech, u nichž hodnota předmětu sporu nepřesáhne 3 000 Kč (tato výluka se nevztahuje na situace dle čl. 2., odst. 2.4.1 VPP-PPA);

d) v případě řízení vozidla osobou bez příslušného platného řidičského oprávnění, vozidla bez platného osvědčení o státní technické kontrole vozidla, osobou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek; totéž platí, odmítl-li se řidič vozidla podrobit vyšetření a/nebo zjištění vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek ve svém organismu;

e) souvisejících se škodou nebo újmou, která vznikla v okamžiku, kdy vozidlo bylo obsazeno nedovoleně vysokým počtem cestujících nebo zatíženo nad hmotnostní limit určený výrobcem vozidla;

f) v případě sporů vyplývajících z účasti na motoristických závodech, soutěžích, tréninkových a testovacích jízdách, nebo při výkonu jakékoliv profesionální sportovní činnosti;

g) v celním řízení, daňovém řízení, trestním a/nebo správním řízení vyplývajícím z porušení právních předpisů o životním prostředí;

h) ve statutárních sporech (členství v družstvu, společenství vlastníků, nemovitostí, členství v orgánech obchodních společností, korporací, fundací, spolků, ústavů, sdružení apod.);

i) ve sporech souvisejících s náhradou škody nebo újmy vzniklé v důsledku nesplněných anebo neplněných závazků nebo dluhů pojištěného, včetně jejich příslušenství;

j) ve sporech souvisejících s podnikatelskou činností pojištěného; k) ve sporech týkajících se autorských práv a duševního vlastnictví;

l) ve sporech týkajících se rodinného nebo manželského práva, (tato výluka se nevztahuje na pojistná rizika dle čl. 2, bodu 2.9.9 ZPP-PPA-RP);

m) ve sporech týkajících se koupě, držení nebo zcizování podílů nebo jiné formy účasti v obchodních společnostech, korporacích, fundacích či ústavech apod.;

n) ve veškerých sporech anebo řízeních týkajících se oblasti sociálního zabezpečení nebo veřejného zdravotního pojištění;

o) v disciplinárním řízení;

p) ve sporech týkajících se právních vztahů pojištěného k domácnosti, bytu nebo nemovitosti (tato výluka se nevtahuje na pojistná rizika dle čl. 2, odst. 2.9.8, 2.9.9 a 2.9.10 ZPP-PPA-RP;

3.2 Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění v pojistných nebezpečích uvedených v čl. 2, odst. 2.9.8, 2.9.9 a 2.9.10 ZPP-PPA-RP:

a) ve sporech mezi spoluvlastníky pojištěné nemovitosti;

b) mezi členy, společníky, či akcionáři právnické osoby (korporace, fundace, ústavu apod.);

c) ve sporech mezi spolunájemci nemovitosti;


PF

IA

Děkujeme, že využíváte našich služeb.


Copyright © 2010 - 2021 Accelerando Praha. All rights reserved.